Ślub cywilny

Ślub cywilny zawierany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego jednego z Państwa Młodych. Nie ma obowiązku zgłoszenia zamiaru zawarcia ślubu w drugim urzędzie.

Wymagane dokumenty:

a) w przypadku panny lub kawalera

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • dowód osobisty do wglądu

b) w przypadku wdowy lub wdowca

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 • dowód osobisty do wglądu

c) w przypadku kobiety w wieku 16-18 lat

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa

d) wp rzypadku rozwiedzionych

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu
 • dowód osobisty do wglądu

e) w przypadku cudzoziemca

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa

Na ręce Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy złożyć pisemne zapewnienie, iż narzeczeni nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. W dniu zawarcia małżeństwa małżonkowie otrzymują odpisy.

Opłaty:

 • opłata skarbowa - 50 PLN  
 • odpis skrócony - 10 PLN (pierwsze trzy egzemplarze odpisu skrócone aktu małżeństwa - bez opłaty)
 • decyzja o przyspieszeniu terminu - 20 zł (plus opłata skarbowa za druk podania w wysokości 1,50 PLN, a od każdego załącznika 15gr.)

W przypadku, gdy osoby zawierające związek małżeński urodziły się w miejscu ślubu, lub gdy w miejscu ślubu został zarejestrowany rozwód lub zgon jednego ze  współmałżonków, USC nie pobiera opłat za odpisy aktu urodzenia, aktu zgonu i aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Świadkami ślubu cywilnego muszą być dwie pełnoletnie osoby dowolnej płci. W dniu ślubu zgłaszają się one 15 minut przed ceremonią w USC z dowodami osobistymi.